Často kladené dotazy F.A.Q.

Jaký je rozdíl mezi celoobvodovým a segmentovým diamantovým kotoučem (vhodnost použití)?
Segmentový kotouč je určen pro řezání stavebních materiálů, betonu, cihel, kde není potřeba čistého hladkého řezu. S celoobvodovým kotoučem se dosahuje hladkého řezu bez větších odštěpů, proto je určen pro řezání kachliček, dlažby atd.
Jaké jsou nejdůležitější zásady a pravidla při broušení?
Základní zásady při broušení
 • pro větší úběr materiálu se volí hrubší zrnitost
 • pro tvrdší obrušovaný materiál se volí měkčí kotouč
 • pro broušení materiálů se sklonem k mazlavosti (měď, mosaz, hliník a podobně) se volí brousicí kotouč s hrubou zrnitostí
 • čím větší je styčná plocha (styčný oblouk násobený šířkou kotouče) mezi brousicím kotoučem a obrobkem, tím hrubší se volí zrnitost a nižší tvrdost brousicího kotouče
 • pro materiál citlivý na teplotní změny se volí měkčí brousicí kotouč
 • pro broušení přerušovaných ploch se volí kotouč tvrdší,
 • při broušení obrobku čelem se obvykle volí kotouč měkčí než pro broušení obvodem kotouče.
Deset nejdůležitějších pravidel pro brusiče
 1. Pracovní obvodová rychlost nesmí překročit dovolené hodnoty. U stojanových brusek při nestejně velkých kotoučích se počet otáček řídí podle kotouče většího průměru.
 2. K upínání brousicích kotoučů používat jen předepsaných přírub a podložek. Obě příruby musí mít stejný průměr.
 3. Před upnutím se musí kotouč pečlivě prohlédnout, zda nemá trhlinky. Jasný zvuk při lehkém poklepu je důkazem, že kotouč nebyl dopravou poškozen. Platí zvláště pro keramické kotouče.
 4. Brousicí kotouč se musí nasadit volně na hřídel.
 5. Šrouby nebo matice upínacích přírub přitahovat rovnoměrně bez násilí.
 6. Brousicí stroje musí být opatřeny ochranným krytem, stojanové brusky též stavitelnou podpěrou.
 7. Vůle mezi podpěrkou a brousicím kotoučem musí se rovnat nejvíce polovině šířky brousicího kotouče, nejvýše však 3 mm.
 8. Před broušením je nutné nově upnutý kotouč vyzkoušet při chodu naprázdno při pracovních otáčkách nejméně 1 min., při uzavřeném ochranném krytu a při uzavřeném prostoru. Při této zkoušce musí stát brusič mimo rovinu kotouče.
 9. Brousicí kotouč je dovoleno orovnávat jen zvlášť k tomu určeným orovnávacím nástrojem.
 10. Při broušení i orovnávání brousicích kotoučů je nutné používat ochranné pomůcky.
Vady a jejich příčiny

 

Jaká je vhodnost použití při univerzálním provedení brusných materiálů?
Univerzální použití znamená, že se hledá kompromis požadovaných vlastností. Obecně univerzální brusivo neexistuje. Ideální je využít brusivo speciálně určené pro danou aplikaci.
Jaké jsou doporučené pracovní rychlosti v závislosti na vnějším průměru brusného kotouče?
Na pracovní rychlosti brusných kotoučů nemá vnější průměr kotouče vliv. Pracovní rychlost v m/s je dána konstrukcí kotouče. Dle vnějšího průměru jsou pak rozdílné otáčky kotouče, které vycházejí z obvodu kotouče a dané pracovní rychlosti.
Jakou zrnitostí kotouče dosáhnete požadovanou drsnost povrchu?
Není stanoveno jednotné pravidlo. Výrobci brusiv ve svých katalozích většinou uvádějí orientační hodnoty. Obecně, čím jemnější zrno, tím lepší povrch. Většinou se děje ve více krocích.
Jaké jsou základní typy brusných zrn?
V současné době se v průmyslu užívají syntetická brusná zrna. Mezi základní se řadí: bílý korund, hnědý korund, zirkon-korund, keramický korund a diamantové zrno.
V čem se liší druhy posypu u brusiva?
U brusiva na podložce se vyskytují dva druhy posypu: uzavřený a otevřený. Tyto posypy se odlišují množstvím naneseného zrna na plochu. Otevřený posyp je vhodný pro měkké materiály například hliník, plasty, měkké dřevo. Uzavřený posyp je vhodný na tvrdé materiály například kovy, tvrdé dřevo.
V čem se liší podklad brusiva (pásy, disky), kdy je lepší plátno a kdy papír?
Podklad brusiva má zásadní vliv na životnosti brusiva. Papír volíme pro malé a menší přítlaky, pro broušení na plocho. Plátno pro hrubé broušení, např. hran, velmi tvrdého dřeva.
Proč mají diamantové kotouče segmenty a v čem je výhoda turbo segmentu?
Segment (pojivo + zrna umělého diamantu) je nejdůležitější částí diamantového kotouče, jeho složení určuje použití kotouče. Turbo segment – rychleji vyhazuje dělený materiál z řezu – rychleji řeže, více se chladí.
Jaké brusivo použít na tvrdokovové materiály?
Pro broušení tvrdokovových materiálů je vhodné použít brusné materiály z karbidu křemíku nebo diamantu. Tuto problematiku je však vhodné řešit přímo jako konkrétní případ v závislosti na okolnostech. Strojní či ruční broušení, možnost chlazení atd.
Jaký je rozdíl mezi broušením a řezáním nerezových a běžných ocelí?
Nerezové materiály jsou náchylné k tzv. propalům. Proto se k jejich opracování používají nástroje např. ze zirkonu a keramiky. Vhodné je rovněž chlazení.
Jaké je použití diamantových nástrojů? V jakých oblastech průmyslu?
Diamantové nástroje OPTIMA jsou určeny do stavebního průmyslu pro dělení a broušení různých druhů stavebních materiálů.
Je potřeba při broušení používat chlazení?
Pokud je to technologicky možné pak rozhodně ano. Chlazením snižujeme teplotu broušeného dílu a zároveň odvádíme vznikající třísky. To má vliv na výslednou kvalitu povrchu.
Jaké jsou bezpečnostní doporučení při používání brusiva?
Bezpečnostní parametry výroby a používání brusiva jsou dány příslušnými normami. Pro nástroje z pojeného brusiva ČSN EN 12413 a pro brusivo na podložce ČSN EN 13743. Mezi základní doporučení patří: ochrana zraku a obličeje, ochrana sluchu, ochrana dýchacích cest, používání ochranných rukavic. Tyto doporučení a ještě další pokyny jsou uvedeny formou piktogramů na většině brusných nástrojů.
Lze korundovým zrnem brousit nerez?
Korundovým zrnem lze brousit i nerezové materiály. Korundové zrno samo o sobě nekontaminuje nerez nežádoucími prvky, tak aby ovlivnily jeho vlastnosti. Výhoda použití zirkonového nebo keramického zrna proti korundovému je v jeho agresivitě a životnosti, avšak do hrubosti P120, někdy i P150. Od jemnějších hrubostí se běžně k broušení používá korundové zrno.
Jakou trvanlivost mají brusné materiály?
Trvanlivost brusných nástrojů je omezena zejména použitým pojivem nástroje. Tam kde je omezeno bezpečné použití, je výrobce povinen tento údaj na nástroji uvést. Například pro kotouče s bakelitovým pojivem je validita 3 roky od data výroby, na nástroji je tak uvedeno do kdy může být tento kotouč bezpečně používán. (například V07/2024)
Jak určit směr otáčení u použitého diamantového kotouče, kde je odřená etiketa?
Pokud máte použitý diamantový kotouč, kde po použití nemůžete najít šipku určující směr otáčení, poradíte si následovně: v pojivu segmentu (pracovní části) diamantového kotouče jsou vidět ukotvená diamantová zrna. Tyto zrna mají za sebou stopu podobně jako chvost komety. Podle toho určíte správný směr otáčení – ve směru zrna.
Je důležité, aby byl kotouč označen značkou OSA?
Není. OSA – Organisation for the Safety of Abrasives – je dobrovolné společenství vybraných výrobců brusných materiálů, kteří deklarují „zvýšenou“ bezpečnost brusných nástrojů, která je beztak dána platnými evropskými normami, které musí dodržovat všichni výrobci brusných nástrojů.
Co znamená popis na kotouči Fe, S, Cl ≤ 0,1%?
Tento údaj na kotouči je garancí pro použití na opracování nerezové oceli v odvětvích s nejvyššími nároky na čistotu. Například chemický či potravinářský průmysl. Kotouče OPTIMA jsou pravidelně testovány nezávislou akreditovanou laboratoří a výše uvedený obsah prvků je doložen zkušebním protokolem.
Dá se kotoučem na nerez řezat i ocel?
Dá. Pokud ale použijete kotouč na běžnou ocel pro řezání nerezového materiálu, hrozí, že Vám zkoroduje.
Jaký typ frézy — řada INOX nebo BlueNaco — je vhodnější na nerezové materiály z obou různých pohledů: z hlediska úběru materiálu (efektivity práce) a hlediska životnosti (ekonomiky nástroje). Nebo by se obě měly nejdříve porovnat při zkouškách na konkrétním materiálu?
Technické frézy INOX – jsou speciálně navrženy pro obrábění nerezových materiálů – ekonomicky výhodnější. Blue NACO – použití pro velmi tvrdé matriály, tvrdší než nerez.
Jaký je rozdíl mezi materiálem BORA1 a SA331?
Zásadní rozdíl je v použitém brusném zrnu. SA331 – brusivo umělý korund, BORA 1 – brusivo je keramické zrno. Keramické zrno je vhodné pro aplikace, kde je třeba agresivnější broušení a také se vyznačuje delší životností.
Jak si vybrat správnou podložku u brusiv na podložce?
Obecně platí: Pro broušení rovinných ploch podložku papír (různé gramáže). Pro broušení hran a hrubování podložku plátno, popř. fíbr.
Jaký je rozdíl mezi vrtáky HSS a HSS-G?
Vrtáky HSS (černé) jsou vyráběné válcováním, vrtáky HSS-G jsou vyráběné vybrušováním z plného materiálu. Vybrušované vrtáky jsou z podstaty věci přesnější.
Jaký je rozdíl mezi závitníky s obyčejnou a vyztuženou stopkou?
V praxi se převážně používají závitníky se standardní stopkou (norma 371), závitníky s vyztuženou stopkou se používají z technologických důvodů, např. pro lepší manipulací při řezání závitů (norma 376).
Jaký je rozdíl v použití brusných a lamelových kotoučů z hlediska provedení: rovný, vypouklý/šikmý, rovný?
Šikmé provedení je vhodné pro opracování hran a svarů. Rovné provedení se používá převážně k rovinnému broušení.