Odstoupení od kupní smlouvy

  1. Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. 

  2. V případě, že kupující je v postavení spotřebitele, poté je spotřebitel oprávněn dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od doručení zboží bez uvedení důvodu. Ostatní kupující mohou odstoupit podle podmínek občanského zákoníku, případně podle podmínek sjednaných v individuální kupní smlouvě. 
  1. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení (dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailu na adresu prodávajícího: info@optimaprecise.cz. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy spotřebitelem bez udání důvodů a vzorový formulář pro takové odstoupení je uveden v příloze č. 1 těchto obchodních podmínek. Objednáním zboží spotřebitel prohlašuje, že je seznámen s poučením o právu na odstoupení tak i se vzorovým formulářem. 
  1. V případě odstoupení dle ustanovení předešlého odstavce vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.