Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ("GDPR") je společnost OPTIMA Precise s.r.o. se sídlem Hradecká 569, Pardubice a pobočkou se sídlem Ruská 2930/64, Ostrava, IČO: 45536503, DIČ: CZ45536503, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka oddíl C vložka 1618.

 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen osobní údaje) pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům.

 3. Zákonným důvodem zpracování osobních důvodů je: 

 • plnění smlouvy mezi správcem a kupujícím,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních sdělení), souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu v případě, že nedošlo k objednávce zboží. 
 1. Správce uchovává osobní údaje: 
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů,
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

        Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány a jsou přístupné pouze správci. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby: 
 • podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě kupní smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti z provozování e-shopu.

        Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

 1. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

        Kupující má právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům,
 • na opravu osobních údajů,
 • na výmaz osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost údajů,
 • odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu nebo elektronicky na email info@optimaprecise.cz

        Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů. 

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 
 1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat, stačí odeslat e-mail na info@optimaprecise.cz

 2. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

        Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2022